Випуск 59

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво – 2016. – В. 59

ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО

БАЙСТРУК-ГЛОДАН Л. З., ЖАПАЛЕУ Г. З. Екологічна пластичність та варіанса стабільності сортозразків конюшини лучної (Trifolium pratense L.) в умовах Передкарпаття 3-8

Проба            Abstract

БОМБА М. Я. Біологічне землеробство: стан та перспективи розвитку 9-18

Проба            Abstract

БРОЩАК І. С., СЕНИК І. І., СИДОРУК Г. П. Вплив технологічних прийомів вирощуванняна якісні показники сінокісного корму із люцерново-злакового агрофітоценозу 18-23

Проба            Abstract

ВАСИЛЕНКО М. Г., СТАДНИК А. П., КОСТЮЧЕНКО М. В. Вплив Ендофіту і Гумісолу на урожайність і якість зерна пшениці ярої на сірому лісовому ґрунті Північного Лісостепу України 24-31

Проба         Abstract

ВАЩИШИН О. А. Колорадський жук у Західному Лісостепу України 32-39

Проба         Abstract

ВОЛОЩУК О. П., ВОЛОЩУК І. С., ГЛИВА В. В., ГЕРЕШКО Г. С., СЛУЧАК О. М., МОКРЕЦЬКА Т. І. Екологічне випробування сортів пшениці озимої в умовах Лісостепу Західного 40-45

Проба         Abstract

ВОРОБЙОВА Ю. В. Особливості втрати врожаю пшениці озимої від ензимо-мікозного виснаження зерна залежно від групи стиглості 45-53

Проба         Abstract

ГЛИВА В. В. Попередники, їх вплив на продуктивність і якість насіння сортів пшениці озимої в умовах Західного Лісостепу 54-61

Проба         Abstract

ГРИГОРІВ Я. Я., СТЕЛЬМАХ О. М. Вплив погодних умов на формування продуктивності ріпаку в Прикарпатті 61-65

Проба         Abstract

ДОБРЯНСЬКА Н. А. Вирощування тимофіївки лучної із застосуванням мікробних препаратів в умовах Передкарпаття 66-75

Проба         Abstract

ДУБИЦЬКИЙ О. Л., КАЧМАР О. Й., ДУБИЦЬКА А. О., ЩЕРБА М. М. Вплив біологізованих систем удобрення на азотний режим сірого лісового ґрунту під озимою пшеницею 75-80

Проба         Abstract

КНІГНІЦЬКА Л. П. Вирощування льону-довгунцю в ґрунтових умовах Івано-Франківської області 81-90

Проба         Abstract

КОБИРЕНКО Ю. О. Підсівання бобових багаторічних трав з метою підвищення продуктивності лучних агрофітоценозів 90-95

Проба         Abstract

КОНИК Г. С. Оцінка сортозразків костриці червоної (Festuсa rubra L.) за біологічними та господарсько цінними показниками як вихідного матеріалу для селекції 95-102

Проба         Abstract

КОРЕЦЬКА М. І. Структура рослин ріпаку озимого на час припинення осінньої вегетації залежно від передпосівної обробки насіння та позакореневого підживлення 102-113

Проба         Abstract

ЛИС Н. М., ТКАЧУК Н. Л., ІВАНЮК Р. С. Продуктивність гірчиці чорної залежно від застосування бактеріальних препаратів 114-120

Проба         Abstract

МАЛІЄНКО А. М., БОРИС Н. Є. Температурний режим ґрунту у посівах кукурудзи залежно від розташування насіння у посівному ложі 120-129

Проба         Abstract

ОЛІФІРОВИЧ В. О., ЗАПЛІТНИЙ Я. Д., МИКУЛЯК І. С., ЛІНСЬКА М. І., КАРП Т. Я., КОЗАК Г. В. Вплив висоти зрізу на продуктивність та кормову цінність гібридів кукурудзи на силос 130-135

Проба         Abstract

ПЕРЕГРИМ О. Р. Кореляційні зв’язки між ознаками продуктивності в селекції конюшини повзучої (Trifolium repens L.) 136-143

Проба         Abstract

ПРИСТАЦЬКА О. Н., ВОЛОЩУК О. П., ВОЛОЩУК І. С., БІЛОВУС Г. Я., СЛУЧАК О. М. Розвиток пероноспорозу на сортах та гібридах ріпаку озимого залежно від метеорологічних факторів в умовах Західного Лісостепу 144-150

Проба         Abstract

РУДАВСЬКА Н. М., ТКАЧУК Ю. С. Формування щільності сіяних фітоценозів 150-155

Проба         Abstract

ТИМЧИШИН С. М., СИДОРЧУК С. І., ГОЛУБЕЦЬ І. І. Оцінка генотипів буряків кормових для створення високопродуктивних гібридів 156-163

Проба         Abstract

ТКАЧУК Ю. С., РУДАВСЬКА Н. М. Продуктивність гібридів кукурудзи в умовах Західного Лісостепу 164-167

Проба         Abstract

ФЕДАК В. В., МАМЧУР О. В., РІВІС Й. Ф. Зв’язок між накопиченням жирних кислот і врожайністю та якістю зернових культур у посівах 167-172

Проба         Abstract

ХОМ’ЯК М. М. Вивчення сортозразків грястиці збірної  при сінокісному і пасовищному використанні 173-180

Проба         Abstract

 

ТВАРИННИЦТВО

ДАНЬКІВ В. Я. Продуктивні якості сименталів в умовах Прикарпаття 181-185

Проба         Abstract

ДАНЬКІВ В. Я., КОГУТ М. І. Оцінка придатності корів-первісток симентальської породи до машинного доїння 185-189

Проба         Abstract

ДЯЧЕНКО О. Б., СТАДНИЦЬКА О. І., ФЕРЕНЦ Л. В. Вплив тканинних препаратів на показники білкового обміну та репродуктивну функцію корів різної молочної продуктивності 189-198

Проба         Abstract

КОГУТ М. І., БРАТЮК В. М., ДАНЬКІВ В. Я. Зв’язок екстер’єру і  молочної продуктивності у корів симентальської породи 199-204

Проба         Abstract

ПАЛІЙ А. П. Вдосконалена методика оцінки якості молока корів 204-210

Проба         Abstract

СЕДІЛО Г. М., ВОВК С. О., ПЕТРИШИН М. А., ХОМИК М. М. Молочна продуктивність та якісні показники молока і бринзи за використання у раціонах вівцематок БМД оптимізованого складу 211-218

Проба         Abstract

СЕДІЛО Г. М., ПУНДИК В. П., ШЕВЧУК П. Л., ТЕСАК Г. В. Оцінка кнурів червоно-білопоясої породи за показниками “власної продуктивності” нащадків 218-223

Проба         Abstract

СТАДНИЦЬКА О. І. Екстер’єрні проміри у корів і їх зв’язок з молочною продуктивністю 223-229

Проба         Abstract

ФЕРЕНЦ Л. В. Показники відтворювальної здатності корів української чорно-рябої молочної породи та їх вплив на молочну продуктивність 230-239

Проба         Abstract

Ліцензія Creative Commons
Твір "FOOTHILL AND MOUNTAIN AGRICULTURE AND STOCKBREEDING", створений Interdepartmental thematic scientific collection of the Institute of Agriculture in the Carpathian region NAAS, ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.