Випуск 58 Частина 2

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво – 2015. – В. 58(2)

ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО

Біловус Г. Я. Роль строків сівби як фактора обмеження розвитку хвороб листя та підвищення врожайності пшениці озимої

Бугрин Л. М., Бугрин О. М., Партика Т. В. Вплив способів сівби та рівня живлення на кормову продуктивність козлятнику східного (Galega orientalis Lam.) в умовах Західного Лісостепу України

Вавринович О. В. Вплив основного обробітку та удобрення на родючість сірого лісового ґрунту

Ващишин О. А. Розвиток фітофторозу на сортах картоплі

Волощук О. П., Дицьо О. В. Польова схожість насіння жита озимого залежно від гідротермічних чинників в умовах Західного Лісостепу

Галан М. С., Калагурка О. Б., Гук Р. М. Склад колекції квасолі в Інституті сільського господарства Карпатського регіону НААН

Господаренко Г. М., Лисянський О. Л. Формування органічної речовини сидератами залежно від удобрення та їх вплив на врожайність пшениці озимої на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу

Заболотний Г. М., Циганська О. І. Роль мінерального живлення у формуванні фотосинтетичного потенціалу сої в умовах Лісостепу Правобережного

Іванюк В. Я., Качмар О. Й., Вавринович О. В. Фітомеліоративний потенціал люпину багатолистого (Lupinus polyphyllus)

Лісова Ю. А. Мінливість і кореляція компонентних ознак продуктивності та якості зерна у голозерних генотипів вівса

Партика Т. В., Гамкало З. Г., Бедернічек Т. Ю. Застосування методу багатоступеневого хемодеструкційного фракціонування для оцінки якісного складу органічної речовини ґрунтів

Приймачук Л. С., Тодосюк Є. А. Господарсько-біологічна оцінка елітних форм смородини чорної в Західному Лісостепу України

Свідерко М. С., Шувар А. М., Ткаченко Л. Ю., Тимчишин О. Ф., Беген Л. Л., Тимків М. Ю. Фотосинтетична продуктивність рослин озимої пшениці залежно від строків сівби й умов живлення

Сильчук О. І., Ковальчук В. П., Чумак П. Я., Вигера С. М., Лісовий М. М. Шкідливі організми рослин роду Viburnum L. та природоохоронні заходи контролю їх чисельності

Ткаченко Л. Ю., Беген Л. Л., Тимків М. Ю. Ефективність застосування біопрепаратів при вирощуванні тритикале озимого

ТВАРИННИЦТВО

Даньків В. Я. Створення високопродуктивних стад комбінованого напряму продуктивності в умовах Прикарпаття

Даньків В. Я., Братюк В. М. Вирощування та господарсько корисні ознаки корів симентальської породи в умовах Прикарпаття

Душара І. В., Федак Н. М., Вовк Я. С. Молочна продуктивність корів за включення експериментальної кормової добавки у склад силосно-концентратних раціонів

Дяченко О. Б. Гематологічні показники у корів різної молочної продуктивності у до- і післяродовий періоди за парентерального введення тканинних препаратів

Каплінський В. В. Кисеньзалежні процеси в гомогенатах тканин шлунка та кишечнику свиней у нормі і патології (запальні процеси), коригуюча дія ветпрепаратів Ліпоген, Вірон, Ліпофлок

Когут М. І. Мінливість та успадкування основних селекційних ознак у корів чорно-рябої породи

Когут М. І. Результати лінійної оцінки за молочним типом у корів чорно-рябої породи

Пундик В. П., Самарін Ю. С., Тесак Г. В. Вивчення відтворювальних і продуктивних якостей свиней полтавської м’ясної породи

Федак В. Д., Федак Н. М., Вридник Б. Ф., Полуліх М. І., Шелевач А. В., Процик Я. М., Саранчук І. І. Фізіолого-біохімічні показники крові телиць симентальської породи Прикарпаття різних конституціональних типів

Федак Н. М., Чумаченко С. П., Душара І. В., Заяць О. І. До питання годівлі гусей

Федак Н. М., Чумаченко С. П., Душара І. В. Оптимізовані на основі новітніх норм раціони у годівлі ремонтних телиць

Боївка Т. Т., Вридник Б. Ф., Полуліх О. Я. Маркетингова та інноваційна діяльність в Інституті сільського господарства Карпатського регіону НААН


Боївка Т. Т., Вридник Б. Ф., Полуліх О. Я. Формування інноваційного середовища в аграрному виробництві західного регіону

Матвієць В. Г., Абрамик Л. М., Сонець Т. Д. Використання сорту рослин як об’єкта права інтелектуальної власності

Ліцензія Creative Commons
Твір "FOOTHILL AND MOUNTAIN AGRICULTURE AND STOCKBREEDING", створений Interdepartmental thematic scientific collection of the Institute of Agriculture in the Carpathian region NAAS, ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.