Випуск 56, Частина ІІ

Foothill and mountain agriculture and stockbreeding. – 2014. – V. 56 (IІ).

Зміст                         Contents

ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО 
AGRICULTURAL AND PLANT GROVING

Бабич А. О., Коханюк Н. В.
Успадкування тривалості періоду вегетації у міжвидових гібридів сої
A. Babich, N. Kohanyuk
The inheritance of the duration of the vegetation period in interspecific hybrids soybean

Волощук О. П., Волощук І. С., Глива В. В., Герешко Г. С., Случак О. М.
Вплив регуляторів росту рослин на стимуляцію процесів проростання насіння пшениці озимої
A. Voloshchuk, I. Voloshchuk, V. Hlyva, G. Hereshko, O. Sluchak
Influence of plant growth regulators to stimulate germination of seeds of winter wheat

Кобиренко Ю. О.
Біорізноманіття фітоценозів вироджених травостоїв у процесі їх реновації

Kobyrenko Y.
Biodiversity phytocoenoses degenerate grasslands in the process of renovation

Лопушняк В. І., Костюк Б. А., Грицуляк Г. М.
Динаміка вмісту гумусу та лужногідролізованих форм азоту в дерново-підзолистому ґрунті під впливом удобрення верби енергетичної осадом стічних вод
V. Lopushniak, B. Kostyuk, G. Hrytsulyak
The dynamics of content humus and nitrogen alkaline hydrolyzed forms in sod-podzolic soils under the influence of fertilizer energy willow sewage sludge

Марухняк А. Я., Дацько А. О., Лісова Ю. А., Марухняк Г. І.
Стабільність показників продуктивності та білковості зерна у генотипів вівса
A. Marukhnyak, A. Datsko, Y. Lisova, G. Marukhnyak
Stability of performance indicators and grain proteins in oat genotypes

Матіяш Н. О.
Вплив бактеріальних препаратів на ботанічний склад однорічних бобово-злакових сумішок
Matiash N.
The effects of bacterial products on the botanical composition of annual legume-grass mixtures

Мельник М. І.
Вплив пасовищного використання на зміну щільності різночаснодозріваючих злаково-бобових травосумішок
Melnyk M. The impact of grazing use on the change in the density of multi-temporal ripening cereal-legume grass mixture

Науменко М. Д., Михалевич О. Ф., Панасюк І. А., Петренко Т. С.
Вплив фонів добрив, мікробіологічних препаратів і сидератів на урожайність сільськогосподарських культур в органічному землеробстві Західного Полісся
M. Naumenko, A. Myhalevych, I. Panasyuk, T. Petrenko
The influence of backgrounds fertilizers,microbiological preparation and fertilizer on yield crops in organic farming of western woodland

Панахид Г. Я., Котяш У. О., Коник Г. С., Ярмолюк М. Т.
Вплив довготривалого використання лучних агрофітоценозів на їх кормову продуктивність
G. Panakhyd, U. Kotyash, G. Konyk, М. Yarmolyuk
Impact of long term use of grasslands on their forage productivity

Петрина Г. І., Рудавська Н. М., Гавриляк Я. Я., Федак В. В. Гібриди кукурудзи в умовах Львівської області
G. Petrinа, N. Rudavska, J. Havriliak, V. Fedak
Maize hybrids in conditions of Lviv region

Приймачук Л. С., Тодосюк Є. А.
Базова колекція порічки
L. Pryimachuk, E. Todosyuk
Basic collection of red currents

Ровна О. В.
Якісні показники продукції льону олійного залежно від норм висіву і строків збирання
Rovna O.
Product quality linseed depending on the norms of sowing and harvesting time

Ткаченко Л. Ю.
Формування продуктивності тритикале озимого залежно від застосування біопрепаратів в умовах Західного Лісостепу
Tkachenko L.
The formation of the productivity of winter triticale depending on the using of biologics in the western forest-steppe

Тригуба О. В.
Накопичення олії у насінні рослин Lupinus albus L. за дії регуляторів росту та мікробних препаратів
Tryhuba O.
The accumulation of oil in the seeds of plants of Lupinus albus L. for the actions of growth regulators and microbial preparations

Циганський В. І.
Симбіотична продуктивністьлюцерни посівної сорту Синюха залежно від агробіологічних прийомів вирощування в умовах Лісостепу Правобережного

Tsyganskiy V.

Symbiotic productivity of lucerne of sort synyucha depending on agrobiological methods of cultivation in the right bank forest steppe

Чернецька С. Г. Динаміка наростання висоти рослинтритикале та вики ярої при сумісному вирощуваннi
Chernetska S.
Dynamics of increase of planrs height triticale and vetch spring at join cultivation

Шевчук Р. В., Ровна Г. Ф., Кириєнко Г. С.
Продуктивність озимого ріпаку залежно від різних рівнів удобрення
R. Shevchuk, H. Rovna, H. Kiriyenko
The productivity of winter rape depending on different levels of fertilizer

ТВАРИННИЦТВО
STOCKBREEDING

Агій В. М., Шебештьєн-Берда К. Л., Дурдинець Т. М., Федак Н. М.
Корекція мінерального живлення та її вплив на метаболічні й господарські показники овець
V. Agiy, K. Shebeshtyen-Berda, T. Durdynets, N. Fedak
Correction of mineral nutrition and its impact on metabolic and economic indicators sheep

Буря В. В., Височанський Й. С., Грабовенський М. І., Шилкін О. П., Федак В. Д.
Оцінка екстер’єру бурої карпатської худоби на сучасному етапі її розведення в умовах Закарпаття
V. Burya, J. Vysochansky, M. hrabovensky, O.Shylkin, V. Fedak
Evaluation of exterior brown Carpathian cattle at the present stage of its cultivation in the conditions of Transcarpathia

Душара І. В., Федак Н. М., Вовк Я. С.
Рубцевий метаболізм у дійних корів за згодовування нової кормової добавки у складі силосно-концентратних раціонів
I. Dushara, N. Fedak, Y. Vovk
Rumen metabolism in milch cow when feeding a new feed additive in the composition of the silage-concentrated rations

Дяченко О. Б.
Вплив тканинних препаратів на стан гуморальної ланки неспецифічної резистентності корів у до- і післяродовий періоди
Dyachenko A.
Influence of tissue preparation on the state of humoral non-specific resistance of cows in the pre-and post-natal period

Когут М. І.
Оцінка бугаїв-плідників за типом будови тіла їх дочок
Kogut М.
Evalution of bulls-sires on the body type of their daughters

Когут М. І., Братюк В. М.
Продуктивні ознаки дочок різних бугаїв-плідників
M. Kogut, V. Bratyuk
Productive characteristics of different daughters of bulls

Почукалін А. Є., Прийма С. В.
Перспективний напрям розведення за родинами у м’ясному скотарстві
А. Pochukalin, S. Priyma
Promising direction breeding for families in beef cattle

Саранчук І. І.
Вміст жирних кислот у тканинах грудей медоносних бджіл за впливу літнього періоду утримання та екологічних умов довкілля
Saranchuk I.
The content of greasy acids in tissues of the breast of melliferous bees for impact summer maintenance and ecological conditions of environmental

Седіло Г. М., Вовк С. О., Каплінський В. В., Хомик М. М.
Продуктивна та метаболічна дія добавки перліту у раціонах молодняку овець
G. Sedilo, S. Vovk, V. Kaplinskiy, M. Homyk
Productive and metabolic additive action of perlite in ration of young sheep

Седіло Г. М., Вовк С. О., Пундик В. П., Тесак Г. В.
Особливості підгодівлі поросят перед відлученням від свиноматок
G. Sedilo, S. Vovk, V. Pundyk, G. Tesak
Features of feeding piglets before weaning from sows

Седіло Г. М., Коник Г. С., Каплінський В. В., Бугрин Л. М., Савчак В. М., Фочак Т. В., Магур О. М., Долинська С. В., Солопатич Х. М.
Концептуальні підходи до індустріалізації сімейних ферм з виробництва молока у Львівській області
G. Sedilo, G.Konyk, V. Kaplins’ky, L. Bugryn, V. Savchak, T. Fochak, O. Mahur, S. Dolyns’ra, H. Solopatych
Conceptual approaches to industrialization family farms of producing milk in Lviv region

Седіло Г. М., Петрів М. Д., Слобода Л. Я., Загорець Н. М., Тесак Г. В., Хомик М. М.
Забійні показники молодняку оброшинських гусей при розведенні “в собі”
G. Sedilo, M. Petriv, L. Sloboda, N. Zahorets, G. Tesak, M. Homyk
Slaughter indicators of young geese in Obroshyno for reproduction “in itself”

Седіло Г. М., Пундик В. П., Тесак Г. В.
Оцінка кнурів і маток полтавської м’ясної породи за показниками “власної продуктивності” молодняку методом контрольного вирощування
G. Sedilo, V. Pundyk, G. Tesak
Evaluation of boars and sows Poltavska meat breed on indicators “own performance” of young animals by method of control breeding

Седіло Г. М., Слобода Л. Я., Петрів М. Д., Загорець Н. М., Тесак Г. В., Хомик М. М. Репродуктивні та перо-пухові якості оброшинських гусей при розведенні “в собі”
Sedilo, L. Sloboda, M. Petriv, N. Zahorets, G. Tesak, M. Homyk
Reproductive and feather-down quality of geese in Obroshyno for feeding “in itself”

Скорохід І. В., Гармадій О. С., Воробель М. І., Телушко Г. Я.
Вплив гомеопатичних препаратів на неспецифічну резистентність дійних корів
I. Skorokhid, O. Garmadiy, M. Vorobel, H. Telushko
Effects of homeopathic preparations on nonspecific resistance of dairy cows

Федак В. Д., Когут М. І., Братюк В. М., Федак Н. М.
Постнатальний розвиток і формування м’ясної продуктивності у бугайців-синів перспективних племінних бугаїв-плідників української чорно-рябої молочної породи західного внутрішньопородного типу
V. Fedak, M. Kogut, V. Bratyuk, N. Fedak
Postnatal development of forming meat productivity in bulls-sons of promising breeding bulls of the Ukrainian black-speckled breast breed of the western interbreed type

Федак Н. М., Вовк Я. С.
Макромінеральний склад кормів у державному підприємстві ”ДГ ”Радехівське”
N. Fedak, Ya. Vovk
Macromineral composition of the feed in the state enterprise “RA “Radekhiv”

Чумаченко С. П., Федак Н. М., Кравченко Н. О., Божок Л. В.
Пробіотичні препарати у силосуванні зелених кормів
S. Chumachenko, N. Fedak, N. Kravchenko, L. Bozhok
Probiotic preparations in the ensiling of green fodder

Боївка Т. Т., Вридник Б. Ф., Полуліх О. Я., Орел О. Й.
Деякі аспекти випробування новітніх наукових розробок та доведення їх до інновацій
T. Boivka, B. Vrydnyk, O. Polulikh, O. Orel Some aspects of testing the latest scientific developments and bring them to innovation

Ліцензія Creative Commons
Твір "FOOTHILL AND MOUNTAIN AGRICULTURE AND STOCKBREEDING", створений Interdepartmental thematic scientific collection of the Institute of Agriculture in the Carpathian region NAAS, ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.