For authors

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

у міжвідомчий тематичний науковий збірник

 “Передгірне та гірське землеробство і тваринництво”

У збірнику публікуються оригінальні статті з актуальних питань рослинництва, землеробства, кормовиробництва, агрохімії, селекції, насінництва, захисту рослин, фізіології, біохімії, годівлі, розведення і селекції тварин.

Збірник входить до Переліку наукових фахових видань (сільськогосподарські науки). Електронні версії видання розміщені на сайті інституту та передані на репозитарне зберігання в Національну бібліотеку імені В. І. Вернадського і представлені на порталі в інформаційному ресурсі «Наукова періодика України». Збірник індексується в Google Scholar та РИНЦ.

Статті подають українською або англійською мовою у двох друкованих примірниках (один – з підписами авторів, для аспірантів – наукового керівника), обсягом від 15 до 25 сторінок формату А5, кегль 10, текст набраний через 1,5 інтервала, розміри полів: верхнє – 2,5 см, нижнє, ліве, праве – 2 см, з експертним висновком, а також на CD-R у формі файла редактора Word 97–2003.

Стаття повинна включати:

 • індекс УДК (звичайним шрифтом, зліва, кегль 8);
 • ініціали, прізвища авторів, наукові ступені (зліва, жирним шрифтом, кегль 8);
 • назву установи (звичайним шрифтом, зліва, кегль 9);
 • поштову адресу установи, e-mail автора (курсивом, зліва, кегль 9);
 • заголовок (великими літерами, жирним шрифтом, зліва, кегль 10);
 • реферат (50–100 слів, курсивом, кегль 10, не повторювати відомості, які є у назві статті);
 • ключові слова українською мовою (5–10 слів або словосполучень, курсивом, кегль 10);
 • вступ (жирним шрифтом);
 • матеріали і методи (жирним шрифтом);
 • результати та обговорення (жирним шрифтом);
 • висновки (жирним шрифтом);
 • список використаної літератури (жирним шрифтом, згідно з ДСТУ 8302:2015, в алфавітному порядку, від 30 до 40 пунктів, з яких 50 % – література з видань, які входять до міжнародних наукометричних баз даних, в основному нові джерела за останні 10 років, з посиланнями в тексті, допускається не більше 2 власних публікацій авторів статті);
 • анотації російською та англійською мовами (індекс УДК, прізвища, ініціали авторів, назва статті, резюме, ключові слова – кегль 9). Текст ідентичний українському варіанту, переклад не комп’ютерний.

Потрібно підготувати авторський реферат статті англійською мовою (український варіант обов’язковий) для розміщення на веб-сайті видання (авторський реферат статті повинен містити: індекс УДК, ім’я (повністю) та прізвище автора, місце роботи або навчання, назву статті, стислий зміст статті мінімальним обсягом 1800 знаків (без пробілів) – кегль 10).

Рисунки, які повинні бути тільки чорно-білими, штрихованими, не сканованими, виконувати у програмах Microsoft Graph або Microsoft Excel (до останнього додати файл Excel з вихідними даними). Ширина рисунків і таблиць має збігатися з межами тексту, назви – жирним шрифтом по ширині без абзацу. Слово «таблиця» не вживається. Таблиці не сканувати і не малювати. Не наводити одні й ті ж дані на рисунках і в таблицях. Не допускається використання ущільненого або розрідженого шрифту. Примітки – кегль 8. Абзацний відступ – 1 см. Сторінки не нумеруються.

Назва файла – прізвище, ініціали першого автора латинськими буквами (наприклад, Ivanenko I.I.).

На окремому аркуші потрібно вказати прізвища, повністю імена, по батькові всіх співавторів, контактні телефони, e-mail, поштову адресу для отримання збірника, ORCID автора (за наявності).

Для аспірантів та докторантів на першій сторінці внизу зазначити науковий ступінь, ініціали та прізвище наукового керівника або консультанта.

Зміст статті має відповідати вимогам, викладеним у Бюлетені ВАКу України (2003, № 1).

Прохання до авторів уважно вичитувати свої статті, перевіряючи точність наведених наукових даних та відповідність вимогам. Редакція залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають встановленим вимогам, редагувати та скорочувати представлені матеріали.

Вартість однієї сторінки тексту – 30 грн. Квитанція про оплату надсилається після затвердження статей до друку.

Реквізити для оплати: одержувач – Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, р/р 31253211202576 в ДКСУ м. Київ, МФО 820172, ЗКПО 00496952. Призначення платежу – за публікацію статті П.І.П.

Телефони для довідок: Панахид Галина Ярославівна, к. с.-г. н., відповідальний секретар – +38 032 239 61 22, +38 067 294 20 60, Кахнич Марія Миколаївна, редактор – +38 068 021 35 21.

E-mail: inagrokarpat@gmail.com, mariakahnych@gmail.com.

Статті надсилати до 15 березня 2019 р. за адресою: Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН (редактору), вул. Грушевського, 5,
с. Оброшине Пустомитівського району Львівської області, 81115.

Ліцензія Creative Commons
Твір "FOOTHILL AND MOUNTAIN AGRICULTURE AND STOCKBREEDING", створений Interdepartmental thematic scientific collection of the Institute of Agriculture in the Carpathian region NAAS, ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.