Порядок рецензування

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗУВАННЯ РУКОПИСІВ

 1. Автор надає до редакційної колегії статтю, яка відповідає вимогам політики міжвідомчого тематичного наукового збірника “Передгірне та гірське землеробство і тваринництво” та правилам підготовки статей й авторських рефератів до видання. Рукописи, які не відповідають прийнятим вимогам, не реєструються та не допускаються до подальшого розгляду, про що повідомляються їх автори.
 2. Всі рукописи, які надходять до редакційної колегії, спрямовуються за профілем дослідження двом рецензентам. Призначає рецензентів Головний редактор міжвідомчого тематичного наукового збірника “Передгірне та гірське землеробство і тваринництво”. За рішенням Головного редактора (за певних обставин) призначення рецензентів може бути доручене члену редакційної колегії. В окремих випадках питання вибору рецензентів вирішується на засіданні редакційної колегії.
 3. Для проведення рецензування статей як рецензенти можуть виступати вчені, якi здiйснюють дослiдження за спецiальнiстю i мають за останнi три роки не менше однiєї публiкації у виданнях, включених до Перелiку фахових видань України, або закордонних виданнях, включених до Web of Science Core Collection та/або Scopus, або мають монографiї чи роздiли монографiй, виданi мiжнародними видавництвами, що належать до категорiй «А», «В» або «С» за класифiкацiєю Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE).
 4. Після отримання статті на розгляд (протягом 7 діб) рецензент оцінює можливість рецензування матеріалів, виходячи з відповідності власної кваліфікації напряму досліджень автора та відсутності будь-якого конфлікту інтересів. У разі наявності будь-яких конкуруючих інтересів рецензент має відмовитися від рецензування й повідомити про це редакційну колегію. Остання має вирішити питання щодо призначення іншого рецензента.
 5. Рецензент протягом 21 доби робить висновок про можливість друкування статті. Строки рецензування можуть у кожному окремому випадку змінюватися з урахуванням створення умов для максимально об’єктивного оцінювання якості наданих матеріалів.
 6. Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double-blind рецензування (двостороннє “сліпе” рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Взаємодія між автором та рецензентами відбувається через відповідального секретаря збірника. На прохання рецензента та за погодженням з робочою групою редакційної колегії взаємодія автора та рецензента може відбуватися у відкритому режимі (таке рішення ухвалюється лише у тому разі, якщо відкритість взаємодії дозволить поліпшити стиль та логіку викладення матеріалу дослідження).
 7. Після остаточного аналізу статті рецензент заповнює стандартну форму (додаток 1), яку завіряє електронним підписом та надсилає на електронну пошту збірника. При підготовці форми використано та узагальнено загальновизнані рекомендації щодо послідовності й організації процесу рецензування. Редакція електронною поштою повідомляє авторові результати рецензування.
 8. Якщо рецензент вказує на потребу внесення до статті певних коректив, стаття направляється авторові з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанта статті або аргументовано їх спростувати. До переробленої статті автор додає листа, який містить відповіді на всі зауваження та пояснює всі зміни, які було зроблено у статті. Виправлений варіант повторно надається рецензентові для ухвалення рішення й підготовки мотивованого висновку про можливість публікації. Датою прийняття статті до публікації вважається дата отримання редакцією позитивного висновку рецензента (або рішення редакційної колегії) щодо доцільності й можливості опублікування статті.
 9. У разі непогодженості з думкою рецензента автор статті має право надати аргументовану відповідь редакційній колегії збірника. У такому разі стаття розглядається на засіданні робочої групи редакційної колегії. Редакційна колегія може направити статтю для додаткового або нового рецензування іншому фахівцю.  Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статей у разі неспроможності або небажання автора врахувати побажання та зауваження рецензентів. На вимогу рецензента редакційна колегія може надати статтю іншому рецензентові з обов’язковим дотриманням принципів double-blind рецензування.
 10. Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації ухвалюється Головним редактором (або за його дорученням – членом редакційної колегії), за потреби – засіданням редакційної колегії в цілому. Після ухвалення рішення про допуск статті до публікації відповідальний секретар повідомляє про це автора та вказує очікуваний термін публікації.
 11. У разі отримання позитивного рішення про можливість опублікування стаття публікується у порядку черги та актуальності (в окремих випадках, за рішенням Головного редактора, стаття може бути опублікована позачергово, у найближчому номері збірника).
 12. Остаточну ухвалу про склад друкованих статей затверджує вчена рада Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН, про що робиться відповідна відмітка на другій сторінці збірника.
 13. Затверджена до публікації стаття надається редакторові. Після виправлень стилістичного та формального характеру, які не впливають на зміст, стаття (сканована копія з виправленнями) надсилається авторові для опрацювання. Після внесення всіх правок стаття подається до друку.
 14. Відповідальність за порушення авторських прав та недодержання чинних стандартів у матеріалах статті покладається на автора. Відповідальність за достовірність наведених фактів й даних, обґрунтованість зроблених висновків та рекомендацій й науково-практичний рівень статті несуть автор та рецензент.
Ліцензія Creative Commons
Твір "FOOTHILL AND MOUNTAIN AGRICULTURE AND STOCKBREEDING", створений Interdepartmental thematic scientific collection of the Institute of Agriculture in the Carpathian region NAAS, ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.