Політика щодо плагіату

Редакція повідомляє авторів, що вони несуть повну персональну відповідальність за автентичність змісту статей. Для уникнення некоректних запозичень або використання результатів дослідження третіх осіб просимо авторів дотримуватись етики наукового цитування. Ми рекомендуємо авторам перед відправкою здійснювати самоперевірку тексту наукової статті на плагіат.

Усі рукописи, подані в редакцію, перевіряють на унікальність. Якщо в процесі обробки статті виявляється, що в ній наявний плагіат, статтю повертають автору.