Політика щодо плагіату

Редакція повідомляє авторів, що вони несуть повну персональну відповідальність за автентичність змісту статей. Для уникнення некоректних запозичень або використання результатів дослідження третіх осіб просимо авторів дотримуватись етики наукового цитування. Ми рекомендуємо авторам перед відправкою здійснювати самоперевірку тексту наукової статті на плагіат.

Усі рукописи, подані в редакцію, перевіряють на унікальність. Якщо в процесі обробки статті виявляється, що в ній наявний плагіат, статтю повертають автору.

Ліцензія Creative Commons
Твір "FOOTHILL AND MOUNTAIN AGRICULTURE AND STOCKBREEDING", створений Interdepartmental thematic scientific collection of the Institute of Agriculture in the Carpathian region NAAS, ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.