Для авторів

Вимоги до написання статей

у міжвідомчий тематичний науковий збірник

“Передгірне та гірське землеробство і тваринництво”

“Передгірне та гірське землеробство і тваринництво” ‒ це міжвідомчий тематичний науковий збірник з питань: рослинництва, землеробства, кормовиробництва, агрохімії,  селекції, насінництва, захисту рослин, фізіології, біохімії, годівлі, розведення і селекції тварин. 

Видавець ‒ Інститут сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України.

“Передгірне та гірське землеробство і тваринництво” – наукове друковане та онлайн- видання з відкритим доступом, яке публікує матеріали на умовах ліцензії Creative Commons. Весь опублікований контент доступний на вебсторінках журналу і може бути використаний і розповсюджений безкоштовно. Журнал не стягує з авторів жодної плати за публікацію. 

Усі рукописи перед публікацією у збірнику “Передгірне та гірське землеробство і тваринництво” проходять перевірку на онлайн-сервісі Unicheck для запобігання  запозиченню частин тексту з відкритих джерел у мережі Інтернет.

Після підготовки матеріалів, написаних відповідно до цих рекомендацій, рукописи слід подавати онлайн за адресою: panakhyd-galia@ukr.net. Назва файла – прізвище першого автора латинськими буквами (наприклад, Ivanenko).

Статті, які не відповідають вимогам цих рекомендацій, до розгляду не приймаються.

Типи публікацій

Оригінальна наукова стаття 

У збірнику публікуються статті, що містять результати оригінальних досліджень, не були раніше опубліковані або не перебувають на розгляді в іншому місці. Обсяг оригінальної наукової статті має не перевищувати 20 сторінок.

Оглядова стаття 

Оглядові статті містять сучасний огляд певної проблеми або області, в якій бажано активно працює сам автор. Звичайний поділ на “матеріали і методи, результати та обговорення” може бути замінено більш індивідуальною структурою. Обсяг оглядової статті має не перевищувати 25 сторінок. 

Формат

Для коректного подання статті рекомендуємо використовувати шаблон.

Текст рукопису, включаючи таблиці, рисунки та список літератури, має міститися в одному файлі. 

Текст статті має бути оформлений таким чином: 

 1. Титульна сторінка має містити:
 • тип публікації, 
 • індекс УДК,
 • назву статті,
 • ініціали та прізвища авторів,
 • у формі таблиці (2 стовпці) подати двома мовами (українською та англійською) таку інформацію: 
 • назву установи/установ, де проведено дослідження, та її/їх поштову адресу,
 • інформацію про авторів:
 • ім’я та ПРІЗВИЩЕ,
 • науковий ступінь,
 • ORCID,
 • інформацію про фінансування.
 1. Анотація та ключові слова:
 • для статей українською мовою:
 • анотація та ключові слова українською мовою,
 • назва статті англійською мовою,
 • анотація та ключові слова англійською мовою;
 • для статей англійською мовою:
 • анотація та ключові слова англійською мовою,
 • назва статті українською мовою,
 • анотація та ключові слова українською мовою.
 1. Текст статті, включаючи таблиці та рисунки у відповідних місцях. 
 1. Список використаної літератури
 • для статей українською мовою:
 • список використаної літератури українською мовою,
 • список використаної літератури англійською мовою;
 • для статей англійською мовою:
 • список використаної літератури англійською мовою.

Загальні вимоги щодо оформлення рукописів

Формат сторінки А4 (210 мм × 297 мм), поля: верхнє і нижнє – 2,5 см, зліва і справа ‒ 2,0 см.

Орієнтація сторінок лише книжкова.

Рукопис має бути поданий у форматі .doc/.docx (Microsoft Word) і розташований в одну колонку. 

Міжрядковий інтервал одинарний, шрифт Times New Roman, кегль 12 для всієї статті, за винятком титульної сторінки:

 • тип публікації ‒ 12, 
 • індекс УДК ‒ 10,
 • назва статті ‒ 14,
 • ініціали та прізвища авторів ‒ 12,
 • інформація у формі таблиці двома мовами ‒ 10: 
  • назва установи/установ, де проведено дослідження, та її/їх поштова адреса,
  • інформація про авторів:
  • ім’я та ПРІЗВИЩЕ,
  • науковий ступінь,
  • ORCID,
  • інформація про фінансування.

Не допускається використання ущільненого або розрідженого шрифту.

Абзац – 1 см.

Не використовувати автоматичну нумерацію та переноси.

Латинські назви виділяти курсивом.

Використовувати безособовий режим для написання статті.

Назва статті 

Назва статті має бути короткою і містити ключові слова. Назви слід писати напівжирним шрифтом розміром 14 пунктів, використовувати не більше 20 слів. 

Анотація 

Анотація може містити не більше 250 слів та має бути написана як безперервний текст, що складається лише з одного абзацу без посилань. 

Ключові слова

5‒10 слів або словосполучень.

Основний текст

Основний текст має включати такі розділи (назви виділяються жирним):

вступ  (має бути розкрито мету роботи, сутність і стан наукової проблеми в загальному вигляді, теоретичну та (або) практичну значущість, обґрунтовано актуальність дослідження та його важливість для подальшого розвитку відповідної галузі; проаналізовано основні положення останніх досліджень і публікацій, що безпосередньо стосуються порушеної проблеми, виокремлено невирішені раніше частини загальної проблеми, яким присвячено статтю);

матеріали і методи (має бути висвітлено основні методи та методики, місце проведення досліджень, вказано методи статистичної обробки);

результати та обговорення (має бути представлено основні положення і результати наукового дослідження, особисті ідеї, думки, проведено аналіз фактичного матеріалу, порівняння із сучасними даними);

висновки (мають бути послідовно, чітко та логічно викладені, відповідати поставленій меті та містити наукову новизну), висновки не нумеруються.

Рисунки і таблиці

Всі рисунки і таблиці мають бути розміщені в тексті після посилання на таблицю чи рисунок, які є обов’язковими.

Рисунки і таблиці мають бути послідовно пронумеровані в порядку їх першого посилання і появи в тексті, і для кожного з них має бути подано коротку назву. Дублювання даних на рисунках і в таблицях є неприпустимим. За потреби розмір шрифту в таблицях чи рисунках може бути меншим за 12 пт. Примітки до таблиць розміщують під таблицею, розмір шрифту приміток 10 пт. Символи та скорочення, що використовуються в таблиці, мають бути визначені безпосередньо під таблицею у примітках. 

Ширина рисунків і таблиць має збігатися з межами тексту або може бути меншою. Таблиці не сканувати і не малювати. 

Всі рисунки  та таблиці вирівнюються до центру.

Назви таблиць та рисунків вирівнюються по ширині і пишуться жирним шрифтом.

Одиниці виміру мають відповідати Міжнародній системі одиниць (СІ). Можна використовувати одиниці, які є загальноприйнятими в сільському господарстві (наприклад, гектар, рік, градус Цельсія, літр тощо), але не входять до системи одиниць СІ. 

Вірогідність значущості (P), як правило, слід вказувати з використанням  загальноприйнятих стандартних скорочень (P<0,05, P<0,01 і P<0,001). У таблицях рівні значущості слід позначати відповідно *, ** і ***. 

Список використаної літератури 

Джерела оформлюють згідно з ДСТУ 8302:2015 та подають в алфавітному порядку.

Посилання в тексті на літературні джерела є обов’язковими (номер джерела вказують у тексті в квадратних дужках).

Автоматичну нумерацію джерел літератури заборонено.

Для оригінальних статей кількість посилань має бути не меншою 20, для оглядових статей – 50. В основному потрібно посилатися на нові джерела за останні 10 років, з яких 50 % – література з видань, які входять до міжнародних наукометричних баз даних.

Допускається не більше 2 самоцитувань.

Для створення списку використаної літератури англійською мовою (References) назву цитованої роботи подають відповідно до авторського варіанта, якщо він відсутній, то назву перекладають, а всі інші дані в бібліографічному описі транслітерують (для цього можна скористатися on-line сайтом: з української – https://www.slovnyk.ua/translit.php або http://translit.kh.ua/, з російської – https://translit.net/ru/). Транслітерацію українських символів потрібно здійснювати відповідно до Постанови КМУ від 27 січня 2010 р. № 55  (Паспортним стандартом).

Ліцензія Creative Commons
Твір "FOOTHILL AND MOUNTAIN AGRICULTURE AND STOCKBREEDING", створений Interdepartmental thematic scientific collection of the Institute of Agriculture in the Carpathian region NAAS, ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.