Випуск 58 Частина 1

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво – 2015. – В. 58(1)

Зміст

ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО

Байструк-Глодан Л. З. Модель сорту конюшини лучної (Trifolium pratense L.) для умов Передкарпаття

Брощак І. С., Сеник І. І. Особливості формування люцерново-злакового агрофітоценозу залежно від технологічних прийомів вирощування

Бугрин Л. М., Котяш У. О., Панахид Г. Я. Продуктивність довготривалих лучних травостоїв залежно від удобрення

Вавринович О. В., Качмар О. Й., Магоцька Л. В., Щерба М. М. Вплив сівозмінного фактора на формування потенційної забур’яненості ґрунту в посівах сої

Василенко М. Г. Органо-мінеральні добрива підвищують урожай і поліпшують якість продукції

Габриєль А. Й., Оліфір Ю. М. Тривалий стаціонарний дослід Інституту сільського господарства Карпатського регіону в контексті його 50-річного функціонування

Гамкало З. Г., Гриців Л. З., Курилко Л. Р., Бедернічек Т. Ю., Партика Т. В. Екологічна якість ґрунту агроекосистем: теоретичні, методологічні і методичні аспекти

Голубченко В. Ф., Лісовий М. В., Куліджанов Е. В., Капустіна Г. А., Ямкова Н. А. Вплив мінеральних добрив на врожайність та якість зерна пшениці озимої в роки з різною вологозабезпеченістю ґрунту

Господаренко Г. М., Рассадіна І. Ю. Якість насіння рижію ярого залежно від удобрення


Григора Т. І., Ткаченко М. А. Хід трансформації органічної речовини сірого лісового ґрунту залежно від доз мінеральних добрив

Григорів Я. Я., Стельмах О. М. Формування листкової поверхні рижію посівного залежно від елементів технології вирощування у Прикарпатті

Гуринович С. Й., Мельник У. М., Обух Г. Й. Інтродукція хрестоцвітих культур України

Даньків К. Я. Вплив тривалого застосування різних систем удобрення на фізико-хімічні та агрохімічні властивості ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту

Дегодюк С. Е., Літвінова О. А., Кириченко А. В. Вплив тривалого застосування добрив у сівозміні на агрохімічну характеристику сірого лісового ґрунту

Демчишин А. М., Даньків К. Я. Еколого-агрохімічна оцінка стану земель Яворівського району Львівської області за Х тур агрохімічного обстеження

Дубицька А. О., Качмар О. Й., Дубицький О. Л., Щерба М. М. Ефективність біологізованих альтернативних систем удобрення під картоплею в умовах Західного Лісостепу

Качмар О. Й., Вавринович О. В., Дубицька А. О., Щерба М. М., Магоцька Л. В. Вплив систем основного обробітку й удобрення на водно-фізичні властивості сірого лісового ґрунту та врожай вико-вівса

Кнігніцька Л. П. Урожайність пшениці м’якої озимої сорту Зимоярка за різних строків сівби та норм висіву в умовах Прикарпаття

Кобиренко Ю. О., Котяш У. О., Панахид Г. Я., Пукало Д. Л. Нагромадження кореневої маси відновленого травостою залежно від всіяних видів трав та удобрення

Коник Г. С., Байструк-Глодан Л. З., Маменько Г. І. Агроекологічні основи вирощування конюшини гібридної сорту Придністровська

Коник Г. С., Жапалеу Г. З. Вплив обробки насіння конюшини повзучої бактеріальними препаратами на посівні та врожайні властивості

Коник Г. С., Іванців Р. Є. Оцінка зразків пажитниці багаторічної за біологічними та господарсько цінними показниками

Костючко С. С. Урожайність цукрових буряків залежно від схеми застосування гербіцидів

Куничак Г. І., Гуцуляк Т. М. Ефективні прийоми обробітку ґрунту при вирощуванні сої

Мартиненко В. М. Врожайність культур і родючість чорнозему типового за різного удобрення та обробітку

Марухняк А. Я., Дацько А. О., Лісова Ю. А. Фенотипова стабільність та адаптивний потенціал генотипів вівса

Пастух Н. Р. Вплив добрив та обробітку ґрунту на біологічну активність чорнозему типового під пшеницею озимою в умовах Лівобережного Лісостепу

Семенчук В. Г. Ефективність використання садивного матеріалу картоплі, одержаного за різних строків видалення картоплиння

Стельмах О. М., Григорів Я. Я., Мельничук Т. В. Енергетичний аналіз технологій вирощування ріпаку озимого з оліями ерукового і олеїнового типів


Трускавецький Р. С., Зубковська В. В., Хижняк І. М. Роль гідроморфізму в родючості ґрунтів

Цапко Ю. Л., Калініченко В. М. Ефективність застосування оклюдованого мінерального добрива в посушливих умовах

Шкляр В. М. Гумусний стан сірого лісового ґрунту залежно від системи удобрення та хімічної меліорації

Ярмолюк М. Т., Панахид Г. Я., Бугрин Л. М., Котяш У. О. Стаціонарний польовий дослід «Продуктивність сіяних лучних травостоїв низинної луки залежно від інтенсивності удобрення і використання» в контексті сорокарічних досліджень

Яцук І. П., Ліщук А. М., Матусевич Г. Д., Драга М. В. Агроекологічний стан ґрунтів Сумської області за результатами еколого-агрохімічної паспортизації

Ліцензія Creative Commons
Твір "FOOTHILL AND MOUNTAIN AGRICULTURE AND STOCKBREEDING", створений Interdepartmental thematic scientific collection of the Institute of Agriculture in the Carpathian region NAAS, ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.