Вимоги до оформлення статей

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

у міжвідомчий тематичний науковий збірник

 “Передгірне та гірське землеробство і тваринництво”

 

         У збірнику публікуються оригінальні статті з актуальних питань рослинництва, землеробства, кормовиробництва, агрохімії, селекції, насінництва, захисту рослин, фізіології, біохімії, годівлі, розведення і селекції тварин, механізації та електрифікації сільськогосподарського виробництва.

         Збірник входить до Переліку наукових фахових видань (сільськогосподарські науки). Електронні версії видання розміщені на сайті інституту та передані на репозитарне зберігання в Національну бібліотеку імені В. І. Вернадського і представлені на порталі в інформаційному ресурсі «Наукова періодика України». Збірник індексується в Google Scholar.

Статті подають українською або англійською мовою у двох друкованих примірниках (один – з підписами авторів, для аспірантів – наукового керівника), обсягом від 20 до 30 сторінок формату А5, гарнітура Times New Roman, кегль 10, текст набраний через 1,5 інтервала, розміри полів: верхнє –
2,5 см, нижнє, ліве, праве – 2 см, з експертним висновком, а також у формі файла редактора Word 2007.

         Стаття має включати:

 • індекс УДК (звичайним шрифтом, зліва, кегль 8);
 • ініціали, прізвища авторів, наукові ступені (зліва, жирним шрифтом, кегль 8);
 • назву установи (звичайним шрифтом, зліва, кегль 9);
 • поштову адресу установи, e-mail автора (курсивом, зліва, кегль 9);
 • заголовок (великими літерами, жирним шрифтом, зліва, кегль 10);
 • анотацію українською та англійською мовами (анотація англійською мовою має містити імена (повністю) та прізвища авторів, назву установи, заголовок статті, стислий зміст статті мінімальним обсягом 1800 знаків (без пробілів), текст ідентичний українському варіанту, переклад не комп’ютерний, кегль 9);
 • ключові слова українською мовою (5–10 слів або словосполучень, кегль 9);
 • вступ (жирним шрифтом);
 • матеріали і методи (жирним шрифтом);
 • результати та обговорення (жирним шрифтом);
 • висновки (жирним шрифтом);
 • список використаної літератури (жирним шрифтом, згідно з ДСТУ 8302:2015, в алфавітному порядку, від 30 до 40 пунктів, в основному нові джерела за останні 10 років, з яких 50 % – література з видань, які входять до міжнародних наукометричних баз даних, з посиланнями в тексті, допускається не більше 2 власних публікацій авторів статті, транслітерація обов’язкова); для створення списку використаної літератури англійською мовою (References) назву цитованої роботи подають відповідно до авторського варіанта, якщо він відсутній, то назву перекладають, а всі інші дані у бібліографічному описі транслітерують (для цього можна скористатися on-line сайтом: з української –https://www.slovnyk.ua/translit.phpабо http://translit.kh.ua/, з російської – https://translit.net/ru/). Транслітерацію українських символів потрібно здійснювати відповідно до Постанови КМУ від 27 січня 2010 р. № 55  (Паспортним стандартом).

         Рисунки, які мають бути тільки чорно-білими, штрихованими, не сканованими, виконувати у програмах Microsoft Graph або Microsoft Excel (до останнього додати файл Excel з вихідними даними). Ширина рисунків і таблиць має збігатися з межами тексту, назви – жирним шрифтом по ширині без абзацу. Слово «таблиця» не вживається. Таблиці не сканувати і не малювати. Не наводити одні й ті ж дані на рисунках і в таблицях. Не допускається використання ущільненого або розрідженого шрифту. Примітки – кегль 8. Абзацний відступ – 1 см. Сторінки не нумеруються.

         Назва файла – прізвище, ініціали першого автора латинськими буквами (наприклад, Ivanenko I.I.).

На окремому аркуші потрібно вказати прізвища, повністю імена, по батькові всіх співавторів, контактні телефони, e-mail, поштову адресу для отримання збірника, ORCID автора (за наявності).

Для аспірантів та докторантів на першій сторінці внизу зазначити науковий ступінь, ініціали та прізвище наукового керівника або консультанта.

Зміст статті має відповідати вимогам, викладеним у Бюлетені ВАКу України (2003, № 1).

Прохання до авторів уважно вичитувати свої статті, перевіряючи точність наведених наукових даних та відповідність вимогам. Редакція залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають встановленим вимогам, редагувати та скорочувати представлені матеріали.

Публікація безкоштовна!

         Телефони для довідок:

Панахид Галина Ярославівна, д. с.-г. н.,

відповідальний секретар  +38 032 302 81 22, +38 067 294 20 60, 

                E-mail: panakhyd-galia@ukr.net, phzt-journal@isgkr.com.ua

Адреса редколегії: Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, вул. Грушевського, 5, с. Оброшине Львівського району Львівської області, 81115.

 

Ліцензія Creative Commons
Твір "FOOTHILL AND MOUNTAIN AGRICULTURE AND STOCKBREEDING", створений Interdepartmental thematic scientific collection of the Institute of Agriculture in the Carpathian region NAAS, ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.