Випуск 61

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво – 2017. – В. 61
Foothill and mountain agriculture and stockbreeding. – 2017. – V. 61
Зміст                                                 Contents

ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО

Agriculture and plant growing

 

Байструк-Глодан Л. З., Хом’як М. М.,  Жапалеу Г. З. Перспективи селекції Festuca trachyphylla при створенні сортів газонного призначення в умовах Передкарпаття

L.Baystruk-Hlodan, M. Homyak, G. Zhapaleu. Prospects of Festuca trachyphylla breeding for the creation of lawn destination varieties at conditions of Precarpathians

 

Дубицький О. Л., Качмар О. Й., Дубицька А. О., Вавринович О. В., Щерба М. М.Роль чутливих до сонячної радіації ознак потужності фотосинтетичного апарату листків у формуванні зернової продуктивності пшениці озимої за біологізованих систем удобрення

A. Dubytsky, O. Kachmar, A. Dubytska, O. Vavrynovych, M. Shcherba. The role of solar radiation-sensitive traits of the photosynthetic apparatus capacity of the leaves in the formation of the winter wheat grain productivity upon conditions of biological fertilizers systems

 

Дубицький О. Л., Качмар О. Й., Дубицька А. О., Вавринович О. В., Щерба М. М.Формування продуктивності колосу озимої пшениці залежно від питомої площі та питомої поверхневої щільності листків за екологічно безпечних систем удобрення

A. Dubytsky, O. Kachmar, A. Dubytska, O. Vavrynovych, M. Shcherba. Formation of the winter wheat ear productivity depending on the specific area and specific surface density of the leaves upon conditions of ecologically safe fertilizers systems

 

Кобиренко Ю. О., Котяш У. О., Терлецька М. І., Дідух Г. М. Динаміка видового складу різновікових травостоїв під впливом антропогенного навантаження

Yu. Kobyrenko, U. Kotyash, M. Terletska, H. Didyh. Dynamics of species composition of uneven-age grass stands under influence of anthropogenic load

 

Коник Г. С., Лихочвор А. М. Оптимізація елементів технології вирощування рижію ярого в умовах Західного Лісостепу

G. Konyk, A. Lykhochvor. Optimization elements of growing technology of spring false flax in the conditions of the western Forest-Steppe

 

Коник Г. С., Рудавська Н. М. Вплив удобрення і біопрепаратів на якість і поживність корму лучних травостоїв

G. Konyk, N. Rudavska. Influence of fertilization and biopreparations on quality and nutritional value of grass meadow feed

 

Марухняк А. Я., Дацько А. О., Лісова Ю. А., Марухняк Г. І. Пластичність і стабільність кількісних ознак продуктивності голозерних зразків вівса

Marukhnyak, A. Datsko, Yu. Lisova, G. Marukhnyak. Plasticity and stability of productivity quantitative traits in oat naked samples

 

Оліфір Ю. М., Гавришко О. С., Шинкарук Г. П. Вплив тривалого застосування різних систем удобрення і вапнування та їх післядії на трансформацію кислотно-основних властивостей ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту

Yu. Olifir, O. Gavryshko, G. Shynkaruk. Influence of long-term use of different systems fertilization and liming systems and their aftereffect on transformation of acid-basic properties of light gray forest surface gleyed soil

 

Осадчук В. Д., Гунчак Т. І., Сандуляк Т. М. Особливості вирощування світчграсу як енергетичної культури в умовах Буковини

Osadchuk, T. Gunchak, T. Sandulyak. Features of switchgrass growing as energy crop at conditions of Bukovyna

 

Пущак В. І. Особливості вирощування нуту на території України в умовах зміни клімату

V. Pushchak. Peculiarities of chickpea cultivation on territory of Ukraine under conditions of climate change

 

Рудавська Н. М., Гук Р. М. Вплив удобрення на формування врожаю гібридів кукурудзи

N. Rudavska, R. Guk. Effect of fertilizer on the yield formation of maize hybrids

 

ТВАРИННИЦТВО

STOCKBREEDING

 

Воробель М. І. Перетравність поживних речовин і баланс Нітрогену у дійних корів за корекції вітамінно-мінерального живлення

M. Vorobel. Digestibility of nutrients and balance of Nitrogen in the dairy cows under the correction of vitamin and mineral nutrition

 

Клим О. Я. Концентрація жирних кислот і важких металів у пилку з яблуні в різних природних зонах Карпатського регіону

O. Klym. Concentration of fatty acids and heavy metals in the apple tree pollen in different natural areas of Carpathian region

 

Козир В. С.,Коваленко В.П., Геккієв А. Д. Стан та перспективи племінної роботи в молочному скотарстві Півдня України

V. Kozyr, V. Kovalenko, A. Gekkiev. State and perspective of herdwork in milk stockbreeding of South Ukraine

 

Романчук А. С., Рівіс Й. Ф. Середньодобове виділення жирних кислот загальних ліпідів з молоком та продуктивні ознаки корів за наявності в їх раціоні кавового шламу

А. Romanchuk, J. Rivis. Average daily secretion of fatty acids of total lipids with milk and productive features of cows at presence in their diet of coffee slurry

 

Седіло Г. М., Вовк С. О., Петришин М. А., Хомик М. М., Карапата Н. М. Особливості протеїнового та енергетичного живлення вівцематок

Sedilo, S. Vovk, M. Petryshyn, M.Homyk, N. Karapata. Peculiarities of proteins and energy feeding of ewes

 

Федак В. Д.Федак Н. М., полуліх М. І., Шелевач А. В. Газоенергетичний обмін у телиць, нетелей і корів української чорно-рябої молочної породирізних типів конституції

V. Fеdак, N. Fеdак, м. Pоlulikh, A. Shelevach. Gas-energetic exchange in heifers and cows of Вlack-mottled milk breed of different constitution types

 

Шелевач А. В. Обмін азотовмісних сполук в організмі та продуктивність бугайців за згодовування різних форм клітковиновмісного корму

Shelevach А. Еxchange of nitrogen-containing compounds in organism and productivity of the bulls when fed them with the different forms of cellulose-containing fodder

 

Ящук Т. С., Тихонова Б. Є., Рущинська Т. М. Адаптованість помісних корів червоної польської породи до паратипних умов середовищ

Yashchuk, B. Tykhonovа, T. Rushchynska. Adaptability of hybrid cows of Red Polish breed to the paratypical environmental conditions