Випуск 58 Частина 2

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво – 2015. – В. 58(2)

ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО

Біловус Г. Я. Роль строків сівби як фактора обмеження розвитку хвороб листя та підвищення врожайності пшениці озимої
Bilovus G. Role of sowing dates as factor limitation of development of diseases of leaves and increase of winter wheat yield

Бугрин Л. М., Бугрин О. М., Партика Т. В. Вплив способів сівби та рівня живлення на кормову продуктивність козлятнику східного (Galega orientalis Lam.) в умовах Західного Лісостепу України
Bugryn L., Bugryn O., Partyka T. Influence of sowing ways and nutrition levels on feed productivity of goats-rue (Galega orientalis Lam.) in conditions of the western Forest-Steppe of Ukraine

Вавринович О. В. Вплив основного обробітку та удобрення на родючість сірого лісового ґрунту
Vavrynovych O. Influence of basic tillage and fertilizers on the fertility of grey forest soil

Ващишин О. А. Розвиток фітофторозу на сортах картоплі
Vashchyshyn О. Development of late blight on potato varieties

Волощук О. П., Дицьо О. В. Польова схожість насіння жита озимого залежно від гідротермічних чинників в умовах Західного Лісостепу
Voloshchuk O., Dytsio O. Field germination of winter rye seeds depending on hydrothermal factors at conditions of western Forest-Steppe

Галан М. С., Калагурка О. Б., Гук Р. М. Склад колекції квасолі в Інституті сільського господарства Карпатського регіону НААН
Halan M., Kalahurka O., Huk R. Composition of bean collection at Instituten of Agriculture of Carpathian Region of NAAS

Господаренко Г. М., Лисянський О. Л. Формування органічної речовини сидератами залежно від удобрення та їх вплив на врожайність пшениці озимої на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу
Hospodarenko G., Lisyansky O. Formation of organic matter by green manures depending on fertilizing and its impact on the yield of winter wheat in ashed chernozem of Right-Bank Forest-Steppe

Заболотний Г. М., Циганська О. І. Роль мінерального живлення у формуванні фотосинтетичного потенціалу сої в умовах Лісостепу Правобережного
Zabolotny H., Tsyhanska O. Role of mineral fertilization in formation potential of soybean photosynthesis in Forest-Steppe Right-Bank conditions

Іванюк В. Я., Качмар О. Й., Вавринович О. В. Фітомеліоративний потенціал люпину багатолистого (Lupinus polyphyllus)
Ivanyuk V., Kachmar O., Vavrynovych O. Phytomeliorative potential of the Lupinus polyphyllus

Лісова Ю. А. Мінливість і кореляція компонентних ознак продуктивності та якості зерна у голозерних генотипів вівса
Lisova Yu. Variation and correlation of componental traits of productivity and grain quality in oat naked genotypes

Партика Т. В., Гамкало З. Г., Бедернічек Т. Ю. Застосування методу багатоступеневого хемодеструкційного фракціонування для оцінки якісного складу органічної речовини ґрунтів
Partyka T., Hamkalo Z., Bedernichek T. Application of multi-stage chemodestructive fractionation method for assessing the qualitative composition of soil organic matter

Приймачук Л. С., Тодосюк Є. А. Господарсько-біологічна оцінка елітних форм смородини чорної в Західному Лісостепу України
Pryimachuk L., Todosyuk E. Economic and biological valuation of elite forms of black currant in the western Forest-Steppe of Ukraine

Свідерко М. С., Шувар А. М., Ткаченко Л. Ю., Тимчишин О. Ф., Беген Л. Л., Тимків М. Ю. Фотосинтетична продуктивність рослин озимої пшениці залежно від строків сівби й умов живлення
Svìderko M., Shuvar A., Tkachenko L., Tymchyshyn O.,Behen L., Tymkiv M. Photosynthetic productivity of winter wheat plants depending on the sowing dates and nutrition conditions

Сильчук О. І., Ковальчук В. П., Чумак П. Я., Вигера С. М., Лісовий М. М. Шкідливі організми рослин роду Viburnum L. та природоохоронні заходи контролю їх чисельності
Silchuk A., Koval’chuk V., Chumak P., Vyhera S., Lisovyi M. Pests of plants genus Viburnum L. and environmental control methods of their number

Ткаченко Л. Ю., Беген Л. Л., Тимків М. Ю. Ефективність застосування біопрепаратів при вирощуванні тритикале озимого
Tkachenko L., Tkachenko L., Begen L., Tymkiv M. Efficiency on the application of biopreparation in cultivation of triticale winter

ТВАРИННИЦТВО

Даньків В. Я. Створення високопродуктивних стад комбінованого напряму продуктивності в умовах Прикарпаття
Dan’kiv V. Development of highproductive herds of combined directions of productivity at conditions of Precarpathians

Даньків В. Я., Братюк В. М. Вирощування та господарсько корисні ознаки корів симентальської породи в умовах Прикарпаття
Dan’kiv V., Bratyuk V. Breeding and farm-valuable features of Simmental breed cows under conditions of Precarpathians

Душара І. В., Федак Н. М., Вовк Я. С. Молочна продуктивність корів за включення експериментальної кормової добавки у склад силосно-концентратних раціонів
Dushara I., Fedak N., Vovk Ya. Milk productivity of cows at introduction of experimental fodder addition in the composition of silage-concentrated rations

Дяченко О. Б. Гематологічні показники у корів різної молочної продуктивності у до- і післяродовий періоди за парентерального введення тканинних препаратів
Dyachenko O. Hematologic parameters in cows of different levels of milk production at prenatal and postnatal periods for parenteral administration of tissue preparations

Каплінський В. В. Кисеньзалежні процеси в гомогенатах тканин шлунка та кишечнику свиней у нормі і патології (запальні процеси), коригуюча дія ветпрепаратів Ліпоген, Вірон, Ліпофлок
Kaplinsky V. Oxygen-dependent processes in tissue homogenates of stomach and intestines of pigs in norm and pathology (inflammation), corrective action of veterinary medicines Lipogen, Viron, Lipoflok

Когут М. І. Мінливість та успадкування основних селекційних ознак у корів чорно-рябої породи
Kogut M. Variability and heritance of basic breeding traits in cows of Black-mottled breed / M. Kogut

Когут М. І. Результати лінійної оцінки за молочним типом у корів чорно-рябої породи
Kogut M. Results of the linear estimates for dairy type in cows of Black-mottled breed / M. Kogut

Пундик В. П., Самарін Ю. С., Тесак Г. В. Вивчення відтворювальних і продуктивних якостей свиней полтавської м’ясної породи
Pundyk V., Samarin Yu., Tesak G. Study of reproductive and productive qualities of pigs Poltava meat breed

Федак В. Д., Федак Н. М., Вридник Б. Ф., Полуліх М. І., Шелевач А. В., Процик Я. М., Саранчук І. І. Фізіолого-біохімічні показники крові телиць симентальської породи Прикарпаття різних конституціональних типів
Fedak V., Fedak N., Vrydnyk B., Polulikh M.,Shelevach A.,Procyk Ya., Saranchuk I. Physiological and biochemical blood parameters of Simmental breed heifers of Precarpathians with different constitutional types

Федак Н. М., Чумаченко С. П., Душара І. В., Заяць О. І. До питання годівлі гусей
Fedak N., Chumachenko S., Dushara I., Zayats O. The problem of geese feeding

Федак Н. М., Чумаченко С. П., Душара І. В. Оптимізовані на основі новітніх норм раціони у годівлі ремонтних телиць
Fedak N., Chumachenko S., Dushara I. Optimized rations based on modern standards in repair heifers feeding N.

Боївка Т. Т., Вридник Б. Ф., Полуліх О. Я. Маркетингова та інноваційна діяльність в Інституті сільського господарства Карпатського регіону НААН
Boivka T., Vrydnyk B., Polulikh O. Marketing and innovative activity in the Institute of Agriculture of Carpathian Region of NAAS.

Боївка Т. Т., Вридник Б. Ф., Полуліх О. Я. Формування інноваційного середовища в аграрному виробництві західного регіону
Boivka T., Vrydnyk B., Polulikh O. Formation of the innovative environment in the agricultural production of the western region

Матвієць В. Г., Абрамик Л. М., Сонець Т. Д. Використання сорту рослин як об’єкта права інтелектуальної власності
Matviets V., Abramyk L., Sonets T. Using a plant variety as object right of intellectual property