Випуск 58 Частина 1

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво – 2015. – В. 58(1)
Foothill and mountain agriculture and stockbreeding. – 2015. – V. 58(1)
Зміст Contents

ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО
Agriculture and plant growing

Байструк-Глодан Л. З. Модель сорту конюшини лучної (Trifolium pratense L.) для умов Передкарпаття
Baystruk-Hlodan L. Model of grade red clover (Trifolium pratense L.) for conditions of Precarpathians

Брощак І. С., Сеник І. І. Особливості формування люцерново-злакового агрофітоценозу залежно від технологічних прийомів вирощування
Broshchak I. Senуk I. Features of formation of alfalfa-cereal agrophytocenosis depending on the technological methods of cultivation

Бугрин Л. М., Котяш У. О., Панахид Г. Я. Продуктивність довготривалих лучних травостоїв залежно від удобрення
Bugryn L., Kotiash, U., Panakhyd G. Performance of the long-term meadow herbage depending on fertilizer

Вавринович О. В., Качмар О. Й., Магоцька Л. В., Щерба М. М. Вплив сівозмінного фактора на формування потенційної забур’яненості ґрунту в посівах сої
Vavrynovych O., Kachmar O., Magotska L., Shcherba M.The influence of crop rotation factor on the formation of potential contamination of soil in soybean crops

Василенко М. Г. Органо-мінеральні добрива підвищують урожай і поліпшують якість продукції
Vasylenko M. Organo-mineral fertilizers raise a crop and improve quality of production

Габриєль А. Й., Оліфір Ю. М. Тривалий стаціонарний дослід Інституту сільського господарства Карпатського регіону в контексті його 50-річного функціонування
Gabriel A. Olifir Yu. Prolonged stationary experiment of the Institute of agriculture in the Carpathian region in the context of its 50 years of operation

Гамкало З. Г., Гриців Л. З., Курилко Л. Р., Бедернічек Т. Ю., Партика Т. В. Екологічна якість ґрунту агроекосистем: теоретичні, методологічні і методичні аспекти
Hamkalo Z.,Hryciv L., Kurylko L., Bedernichek T. Soil ecological quality of agroecosystems: theoretical, methodological and methodical aspects

Голубченко В. Ф., Лісовий М. В., Куліджанов Е. В., Капустіна Г. А., Ямкова Н. А. Вплив мінеральних добрив на врожайність та якість зерна пшениці озимої в роки з різною вологозабезпеченістю ґрунту
Holubchenko V. Losovy, Kuliganov E.B., Rapustina G. A., Yamkova N. A. The influence of mineral fertilizers on the productivity and grain quality of winter wheat in the years with different supply of moisture

Господаренко Г. М., Рассадіна І. Ю. Якість насіння рижію ярого залежно від удобрення
Gospodarenko G., Rassadina. I. The quality of camelina glabrata seeds depending on fertilizer

Григора Т. І., Ткаченко М. А. Хід трансформації органічної речовини сірого лісового ґрунту залежно від доз мінеральних добрив
Grygora T., Tkachenko M. The motion of transformation of organic matter of gray forest soils depending on the doses of mineral fertilizers

Григорів Я. Я., Стельмах О. М. Формування листкової поверхні рижію посівного залежно від елементів технології вирощування у Прикарпатті
Grygoriv Ya., Stelmakh О. The formation of leaf surface of camelina glabrata, depending on the elements of technology of cultivation in the Precarpathian region

Гуринович С. Й., Мельник У. М., Обух Г. Й. Інтродукція хрестоцвітих культур України
Gurynovych S., Melnyk U., Obukh G. Іntroduction of cruciferous crops of Ukraine

Даньків К. Я. Вплив тривалого застосування різних систем удобрення на фізико-хімічні та агрохімічні властивості ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту
Dankiv K. Effect of long term application to different fertilization systems on physico-chemical and agrochemical properties of light gray forest surface gleyed soil

Дегодюк С. Е., Літвінова О. А., Кириченко А. В. Вплив тривалого застосування добрив у сівозміні на агрохімічну характеристику сірого лісового ґрунту
Degodyuk S., Litvinova Е., Kyrychenko A. Influence of long application of fertilizers on crop rotation agrochemical characteristics of gray forest soil

Демчишин А. М., Даньків К. Я. Еколого-агрохімічна оцінка стану земель Яворівського району Львівської області за Х тур агрохімічного обстеження
Demchyshyn A., Dankiv K. Ecological and agrochemical evaluation condition land of Yavoriv district Lviv region for X round of agrochemical examination

Дубицька А. О., Качмар О. Й., Дубицький О. Л., Щерба М. М. Ефективність біологізованих альтернативних систем удобрення під картоплею в умовах Західного Лісостепу
Dubytska А., Kachmar О., Dubytskyi А., Shcherba М. Efficiency of biological alternatives systems of fertilizer under potatoes in the western forest-steppe

Качмар О. Й., Вавринович О. В., Дубицька А. О., Щерба М. М., Магоцька Л. В. Вплив систем основного обробітку й удобрення на водно-фізичні властивості сірого лісового ґрунту та врожай вико-вівса
Kachmar О., Vavrynovych O., Dubytska А., Shcherba М The influence of systems of basic processing and fertilizers on water-physical properties of gray forest soil and yield of vetch-oat

Кнігніцька Л. П. Урожайність пшениці м’якої озимої сорту Зимоярка за різних строків сівби та норм висіву в умовах Прикарпаття
Knihnitska L. Yield capacity of soft winter wheat varieties zymoyarka for different sowing and seeding rates in terms of the Precarpathians

Кобиренко Ю. О., Котяш У. О., Панахид Г. Я., Пукало Д. Л. Нагромадження кореневої маси відновленого травостою залежно від всіяних видів трав та удобрення
Kobyrenko Yu., Kotiash U., Panakhyd G., Pukalo D. The accumulation of root mass of restored grass depending on sowed species of grasses and fertilizers

Коник Г. С., Байструк-Глодан Л. З., Маменько Г. І. Агроекологічні основи вирощування конюшини гібридної сорту Придністровська
Konyk G., Baystruk-Hlodan L., Mamenko G. Agro-ecological bases of cultivation of Trifolium gibridum L. of grade Prydnistrovska

Коник Г. С., Жапалеу Г. З. Вплив обробки насіння конюшини повзучої бактеріальними препаратами на посівні та врожайні властивості
Konyk G. Zhapaleu G. Effect of seed treatment of white clover by bacterial preparations for sowing and productive properties

Коник Г. С., Іванців Р. Є. Оцінка зразків пажитниці багаторічної за біологічними та господарсько цінними показниками
Konyk G., Ivantsiv R. Evaluation of samples of perennial rye grass of biological and economically valuable indicators

Костючко С. С. Урожайність цукрових буряків залежно від схеми застосування гербіцидів
Kostiuchko S. Yield of sugar beet depending on scheme of use of herbicides

Куничак Г. І., Гуцуляк Т. М. Ефективні прийоми обробітку ґрунту при вирощуванні сої
Kunychak G., Hutsulіak T. Effective methods of soil treatment when growing soybeans

Мартиненко В. М. Врожайність культур і родючість чорнозему типового за різного удобрення та обробітку
Martynenko V. Crop yields and fertility of black soil typical depend on different fertilizers and tillage

Марухняк А. Я., Дацько А. О., Лісова Ю. А. Фенотипова стабільність та адаптивний потенціал генотипів вівса
Marukhnyak A., Datsko A., Lisova Yu. Phenotypic stability and adaptive potential of oat genotypes

Пастух Н. Р. Вплив добрив та обробітку ґрунту на біологічну активність чорнозему типового під пшеницею озимою в умовах Лівобережного Лісостепу
Pastukh N. Influence of fertilizers and soil tillage on the biological activity of typical black soil under winter wheat in the conditions of left-bank forest-steppe

Семенчук В. Г. Ефективність використання садивного матеріалу картоплі, одержаного за різних строків видалення картоплиння
Semenchuk V. The effectiveness of using potato planting material obtained at different terms removal potato stems

Стельмах О. М., Григорів Я. Я., Мельничук Т. В. Енергетичний аналіз технологій вирощування ріпаку озимого з оліями ерукового і олеїнового типів
Stelmakh O., Hrygoriv Ya., Melnychuk T. Energy analysis of growing technology rape with erucic and oleic oils tyрes

Трускавецький Р. С., Зубковська В. В., Хижняк І. М. Роль гідроморфізму в родючості ґрунтів
Truskavetskyy R., Zubkovska V., Khyzhniak I. the impact of hydro morphism in soil fertility

Цапко Ю. Л., Калініченко В. М. Ефективність застосування оклюдованого мінерального добрива в посушливих умовах
Tsapko Yu., Kalinichenko V. The effectiveness of the occluded mіneral fertilizer application in arid conditions

Шкляр В. М. Гумусний стан сірого лісового ґрунту залежно від системи удобрення та хімічної меліорації
Shkliar V. Humus state of gray forest soil depending on the fertilization system and chemical melioration

Ярмолюк М. Т., Панахид Г. Я., Бугрин Л. М., Котяш У. О. Стаціонарний польовий дослід «Продуктивність сіяних лучних травостоїв низинної луки залежно від інтенсивності удобрення і використання» в контексті сорокарічних досліджень
Yarmoluk M., Panakhyd G., Bugryn L., Kotiash U. Stationary field experiment «Productivity of sown lowland meadow herbage depending on the fertilization and use intensity » in the context of forty-year-old research

Яцук І. П., Ліщук А. М., Матусевич Г. Д., Драга М. В. Агроекологічний стан ґрунтів Сумської області за результатами еколого-агрохімічної паспортизації
Yatsuk I., Lishchuk A., Matusevych G., Draga M. Agroecological status of soils of Sumy region on the results of ecological and agrochemical passportization