Випуск 59

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво – 2016. – В. 59

ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО

БАЙСТРУК-ГЛОДАН Л. З., ЖАПАЛЕУ Г. З. Екологічна пластичність та варіанса стабільності сортозразків конюшини лучної (Trifolium pratense L.) в умовах Передкарпаття 3-8

БОМБА М. Я. Біологічне землеробство: стан та перспективи розвитку 9-18

БРОЩАК І. С., СЕНИК І. І., СИДОРУК Г. П. Вплив технологічних прийомів вирощуванняна якісні показники сінокісного корму із люцерново-злакового агрофітоценозу 18-23

ВАСИЛЕНКО М. Г., СТАДНИК А. П., КОСТЮЧЕНКО М. В. Вплив Ендофіту і Гумісолу на урожайність і якість зерна пшениці ярої на сірому лісовому ґрунті Північного Лісостепу України 24-31

ВАЩИШИН О. А. Колорадський жук у Західному Лісостепу України 32-39

ВОЛОЩУК О. П., ВОЛОЩУК І. С., ГЛИВА В. В., ГЕРЕШКО Г. С., СЛУЧАК О. М., МОКРЕЦЬКА Т. І. Екологічне випробування сортів пшениці озимої в умовах Лісостепу Західного 40-45

ВОРОБЙОВА Ю. В. Особливості втрати врожаю пшениці озимої від ензимо-мікозного виснаження зерна залежно від групи стиглості 45-53

ГЛИВА В. В. Попередники, їх вплив на продуктивність і якість насіння сортів пшениці озимої в умовах Західного Лісостепу 54-61

ГРИГОРІВ Я. Я., СТЕЛЬМАХ О. М. Вплив погодних умов на формування продуктивності ріпаку в Прикарпатті 61-65

ДОБРЯНСЬКА Н. А. Вирощування тимофіївки лучної із застосуванням мікробних препаратів в умовах Передкарпаття 66-75

ДУБИЦЬКИЙ О. Л., КАЧМАР О. Й., ДУБИЦЬКА А. О., ЩЕРБА М. М. Вплив біологізованих систем удобрення на азотний режим сірого лісового ґрунту під озимою пшеницею 75-80

КНІГНІЦЬКА Л. П. Вирощування льону-довгунцю в ґрунтових умовах Івано-Франківської області 81-90

КОБИРЕНКО Ю. О. Підсівання бобових багаторічних трав з метою підвищення продуктивності лучних агрофітоценозів 90-95

КОНИК Г. С. Оцінка сортозразків костриці червоної (Festuсa rubra L.) за біологічними та господарсько цінними показниками як вихідного матеріалу для селекції 95-102

КОРЕЦЬКА М. І. Структура рослин ріпаку озимого на час припинення осінньої вегетації залежно від передпосівної обробки насіння та позакореневого підживлення 102-113

ЛИС Н. М., ТКАЧУК Н. Л., ІВАНЮК Р. С. Продуктивність гірчиці чорної залежно від застосування бактеріальних препаратів 114-120

МАЛІЄНКО А. М., БОРИС Н. Є. Температурний режим ґрунту у посівах кукурудзи залежно від розташування насіння у посівному ложі 120-129

ОЛІФІРОВИЧ В. О., ЗАПЛІТНИЙ Я. Д., МИКУЛЯК І. С., ЛІНСЬКА М. І., КАРП Т. Я., КОЗАК Г. В. Вплив висоти зрізу на продуктивність та кормову цінність гібридів кукурудзи на силос 130-135

ПЕРЕГРИМ О. Р. Кореляційні зв’язки між ознаками продуктивності в селекції конюшини повзучої (Trifolium repens L.) 136-143

ПРИСТАЦЬКА О. Н., ВОЛОЩУК О. П., ВОЛОЩУК І. С., БІЛОВУС Г. Я., СЛУЧАК О. М. Розвиток пероноспорозу на сортах та гібридах ріпаку озимого залежно від метеорологічних факторів в умовах Західного Лісостепу 144-150

РУДАВСЬКА Н. М., ТКАЧУК Ю. С. Формування щільності сіяних фітоценозів 150-155

ТИМЧИШИН С. М., СИДОРЧУК С. І., ГОЛУБЕЦЬ І. І. Оцінка генотипів буряків кормових для створення високопродуктивних гібридів 156-163

ТКАЧУК Ю. С., РУДАВСЬКА Н. М. Продуктивність гібридів кукурудзи в умовах Західного Лісостепу 164-167

ФЕДАК В. В., МАМЧУР О. В., РІВІС Й. Ф. Зв’язок між накопиченням жирних кислот і врожайністю та якістю зернових культур у посівах 167-172

ХОМ’ЯК М. М. Вивчення сортозразків грястиці збірної  при сінокісному і пасовищному використанні 173-180

 

ТВАРИННИЦТВО

ДАНЬКІВ В. Я. Продуктивні якості сименталів в умовах Прикарпаття 181-185

ДАНЬКІВ В. Я., КОГУТ М. І. Оцінка придатності корів-первісток симентальської породи до машинного доїння 185-189

ДЯЧЕНКО О. Б., СТАДНИЦЬКА О. І., ФЕРЕНЦ Л. В. Вплив тканинних препаратів на показники білкового обміну та репродуктивну функцію корів різної молочної продуктивності 189-198

КОГУТ М. І., БРАТЮК В. М., ДАНЬКІВ В. Я. Зв’язок екстер’єру і  молочної продуктивності у корів симентальської породи 199-204

ПАЛІЙ А. П. Вдосконалена методика оцінки якості молока корів 204-210

СЕДІЛО Г. М., ВОВК С. О., ПЕТРИШИН М. А., ХОМИК М. М. Молочна продуктивність та якісні показники молока і бринзи за використання у раціонах вівцематок БМД оптимізованого складу 211-218

СЕДІЛО Г. М., ПУНДИК В. П., ШЕВЧУК П. Л., ТЕСАК Г. В. Оцінка кнурів червоно-білопоясої породи за показниками “власної продуктивності” нащадків 218-223

СТАДНИЦЬКА О. І. Екстер’єрні проміри у корів і їх зв’язок з молочною продуктивністю 223-229

ФЕРЕНЦ Л. В. Показники відтворювальної здатності корів української чорно-рябої молочної породи та їх вплив на молочну продуктивність 230-239